if ( ! function_exists( 'hiepdesign_mce_text_sizes' ) ) { function hiepdesign_mce_text_sizes( $initArray ){ $initArray['fontsize_formats'] = "9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px"; return $initArray; } add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'hiepdesign_mce_text_sizes', 99 ); } chứng khoán - Đầu tư tăng trưởng

Tag Archives: chứng khoán